ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน

ประวัติและความเป็นมาโรงเรียนวัดสามง่าม
      โรงเรียนวัดสามง่าม    เป็นโรงเรียนในสังกัด กรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่เลขที่ 1หมู่ 8 แขวงคู้ฝั่งเหนือ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่  1  กันยายน2472  เดิมอาศัยศาลาวัดบ่อทรัพย์ (วัดคู้ปัจจุบัน) เป็นที่ทำการสอนมีครูใหญ่ คนแรกชื่อนายเกตุ แสงสายทิม  ต่อมาเมื่อ  วันที่ 4 มกราคม2473
ได้ย้ายมาตั้งอยู่ที่วัดสามง่ามโดยอาศัยศาลาวัดสามง่ามเป็นที่เรียน 
เปิดทำการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4ในปี พ.ศ. 2512
เปิดสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 7
        ต่อมาเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2535ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี
ให้เปิดเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาของกรุงเทพมหานคร
พระพุทธรูปประจำโรงเรียน พระพุทธฉายารังสี
ปรัชญาโรงเรียน  ความรู้ คู่คุณธรรม นำพัฒนา
คติพจน ปญญา  นรานํ รตนํ
  ปัญญาเป็นดวงแก้วของคนดี
คำขวัญ เก่งเรียน  เก่งกีฬา จรรยางาม
       ก
อักษรย่อ นจ.   สง.
สีประจำโรงเรียน  ฟ้า -  เหลือง 
ต้นไม้ประจำโรงเรียน ต้นหางนกยูง

 

   
   
ตราโรงเรียน   มีรูปหนังสือสองเล่มวางซ้อนกันในแนวนอนและ
    แนวตั้งอยู่ในสัญลักษณ์วัดด้านข้าง มีเทียนสองเล่ม
    มีข้อความคติพจน์ของโรงเรียนอยู่ตรงกลางใต้
    หนังสือ 2 เล่ม ตั้งอยู่บนแถบชื่อโรงเรียนวัดสามง่าม
รูปหนังสือ   หมายถึงความรู้ที่คณะครูในโรงเรียนพร้อมที่จะให้นักเรียน
เทียน   หมายถึง  แสงสว่าง
สัญลักษณ์วัด   หมายถึงความร่มรื่นและเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ
คติพจน   เป็นสิ่งคอยเตือนใจให้เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนอยู่เสมอ
   
   
คุณลักษณะอันพึงประสงค์   นักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาจาก
    โรงเรียนวัดสามง่ามจะต้องมีคุณลักษณะ
    ที่พึงประสงค์ดังต่อไปนี้
    1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
    2. ซื่อสัตย์สุจริต
    3. มีวินัย
    4. ใฝ่เรียนรู้
    5. อยู่อย่างพอเพียง
    6. มุ่งมั่นในการทำงาน
    7. รักความเป็๋นไทย
    8. มิจิตสาธารณะ
    9. หลีกเลี่ยงอบายมุข สิ่งเสพติด
    10. พัฒนา อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
   
เป้าหมาย   1. นักเรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับดี
    2. ครูและนักเรียนตลอดจนชุมชนใช้แหล่งการเรียนรู้
        อย่างมีประสิทธิภาพ
    3. ครูและนักเรียนมีมีคุณธรรม  จริยธรรม สามารถดำรงตน
        อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
    4. นักเรียนมีทักษะทางอาชีพที่ตนสนใจ
    5. ครูและนักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม